ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Szczegóły informacji

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Termin składania ofert / wniosków: 2024-01-31 15:00:00

Treść:

 Piecki,  29.12.2023r.
 
Zapytanie  ofertowe 10/2023
 
Zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 zł nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz.1710)
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
 
Gmina Piecki- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
NIP: 742-14-54-848
REGON: 004449636
Tel./ fax (89) 742-11-26
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych  w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu,  w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896).
Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie -3 osoby. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób  w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi- liczby osób do nie więcej niż 100 %.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.01.2025r.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez właściwego wojewodę,
 3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
 5. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni  (Dz. U. 2018 poz. 896).
Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki.
 
V. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:
- oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
- oferta, została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi najniższa cena 100 %.
 
VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Wypełniony formularz cenowo- ofertowy - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2
 3. Potwierdzony za zgodność odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z działalnością Wykonawcy
 4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3
 
 
 
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Punkcie Kancelaryjnym lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Zwycięstwa  35/2, 11-710 Piecki, bądź złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: gops@piecki.com.pl
Ofertę złożyć należy do dnia 31 stycznia 2024 do godz. 15.00 .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
​VIII. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający  zastrzega,  iż przez podpisaniem umowy może żądać dodatkowych dokumentów celem usunięcia wątpliwości związanych z prawidłową i odpowiadającą przepisom prawa oraz wymaganiom Zamawiającego realizacją umowy.
 
 
Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Klauzula informacyjna RODO
 
 
 
Sporządziła: Izabela Gawrych

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony