ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut GOPS Piecki

Uchwała Nr LIX/356/23 Rady Gminy Piecki z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

 
Uchwała Nr LIX/356/23
Rady Gminy Piecki
z dnia 31 marca 2023 r.
 
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/195/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2017 r. poz. 1401) wprowadza się następujące zmiany:
1. Dotychczasowy § 8 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4) w obszarze działań z zakresu wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
w zakresie funkcjonowania gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”..
2. Dotychczasowy § 19 ust.1, pkt 4), pkt 6), pkt 7), pkt 8, pkt 10), pkt 12) otrzymuje brzmienie:
- „4) zespół pracowników socjalnych",
- „6) stanowisko ds. koordynacji Klubu Integracji Społecznej/ Punkt Kancelaryjny" ,
- „7) stanowisko ds. administracyjno – kadrowych i zamówień publicznych”,
- „8) zespół opiekunek środowiskowych (w tym koordynator usług opiekuńczych)",
- „10) stanowisko ds. opracowania i realizacji lokalnej strategii, programów osłonowych pomocy społecznej, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy oraz Karty Dużej Rodziny”,
- „12) stanowisko ds. realizacji rządowych programów”.
3. Dotychczasowy § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ośrodek prowadzi Klub Integracji Społecznej”..
4. Dotychczasowy § 22 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Organizację i zadania Klubu Integracji Społecznej określa Kierownik Ośrodka w regulaminach organizacyjnych KIS”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz

UCHWAŁA Nr XXXII/195/17 RADY GMINY PIECKI z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.

UCHWAŁA Nr XXXII/195/17
RADY GMINY PIECKI
z dnia 28 lutego 2017 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” 40 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/221/14 Rady Gminy Piecki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, uchwała Nr XIII/93/15 Rady Gminy Piecki z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach oraz uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Piecki z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz  
 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

Załącznik
do uchwały Nr XXXII/195/17
Rady Gminy Piecki
z dnia 28 lutego 2017 r.
 
 
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
 
Rozdział I
 
Postanowienie ogólne
 
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Piecki utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach prowadzi swoją działalność w szczególności w oparciu o:
 
 1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446. ze zm.),
 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
 3. ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 4. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
 5. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. z 2016 r. poz. 575),
 6. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
 7. ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
 8. ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785),
 9. ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 10. ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546),
 11. ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),
 12. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 648 ze zm),
 13. ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793),
 14. ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.),
 15. ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.),
 16. ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.),
 17. ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),
 18. uchwały Nr X/53/90 Gminnej Rady Narodowej w Pieckach z dnia 28 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach,
 19. inne ustawy oraz pozostałe akty prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczące samorządu, w tym działalności ośrodka pomocy społecznej,
 20. postanowień niniejszego Statutu.
 
§ 3. 1. Ośrodek jest niezależną jednostką organizacyjną Gminy Piecki finansowaną ze środków własnych gminy oraz ze środków administracji rządowej na zadania zlecone.
 
2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Wójta Gminy Piecki.
 
3. Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami Wojewody Warmińsko-Mazuskiego.
 
4. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania rodziny i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 
5. Ośrodek realizuje także inne zadania nałożone przez Wójta Gminy Piecki.
 
§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Piecki.
 
§ 5. 1. Kontrolę nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i innych zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Piecki.
 
2. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz bieżącą realizacją zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i innych zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Piecki.
 
§ 6. W sprawach zleconych gminie w zakresie administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
 
Rozdział II
 
Zakres działania Ośrodka
 
§ 7. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych gminy, zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową, określonych w przepisach obowiązującego prawa – głównie w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy (m. in. tworzenie i realizacja programów osłonowych), bądź z rządowych programów pomocy społecznej, porozumień z organami administracji rządowej, lub innych ustaw, w tym w szczególności z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Karty Dużej Rodziny.
 
§ 8. Celem strategicznym i misją działalności Ośrodka jest wspieranie mieszkańców gminy, skutkujące poprawą jakości ich życia oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, z kolei celami pomocniczymi – adekwatnie do obszarów obsługiwanych przez Ośrodek są:
 
 1. w obszarze pomocy społecznej: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej: przywracanie rodzinom – przeżywającym trudności i wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – zdolności do wypełniania tych funkcji;
 3. w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, ograniczenie skali oraz następstw zjawiska przemocy w rodzinie, realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;
 4. w obszarze działań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi: opracowywanie, realizacja i obsługa finansowa gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 5. w obszarze Karty Dużej Rodziny: umacnianie, a także wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin;
 6. w obszarze dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych: przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 7. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego: organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, postępowanie w przedmiocie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej osób objętych oparciem społecznym;
 8. w obszarze zatrudnienia socjalnego: kierowanie do uczestnictwa w zajęciach klubu integracji społecznej, organizowanie robót publicznych, prowadzenie klubu integracji społecznej;
 9. w obszarze ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: organizowanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy, wypłata świadczeń z tytułu tych prac;
 10. w obszarze świadczeń rodzinnych: wzmocnienie wypełniania funkcji rodzinnych, w szczególności prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, zwłaszcza w rodzinach z dzieckiem / osobą niepełnosprawną;
 11. w obszarze świadczeń alimentacyjnych: wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz zwiększenie odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji;
 12. w obszarze świadczeń wychowawczych: częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych;
 13. w obszarze wspierania kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” - zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, dostępu do diagnostyki prenatalnej, świadczeń opieki zdrowotnej, dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
 
§ 9. Ośrodek może realizować także inne zadania, niewymienione w Statucie, powierzone przez Wójta Gminy Piecki.
 
§ 10. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
 
§ 11. Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań.
 
Rozdział III
 
Gospodarka finansowa Ośrodka
 
§ 12. Ośrodek prowadzi działalność finansową w oparciu o przepisy:
 
 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
 5. porozumień w sprawie realizacji zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej zawartych pomiędzy Gminą Piecki a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
§ 13. Ośrodek jest jednostką budżetową.
 
§ 14. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy i integracji społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.
 
§ 15. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy na podstawie planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez Radę Gminy oraz ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych.
 
§ 16. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
 
Rozdział IV
 
Organizacja i zarządzenie Ośrodkiem
 
§ 17. 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach kieruje kierownik.
 
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Piecki, który jako bezpośredni zwierzchnik służbowy ustala zakres czynności i odpowiedzialności kierownika Ośrodka.
 
3. Kierownik Ośrodka w szczególności:
 
 1. reprezentuje Ośrodek na zewnątrz;
 2. organizuje prace Ośrodka i pełni bezpośredni nadzór nad czynnościami pracowników tak, aby wszystkie jego zadania były skutecznie i efektywnie realizowane;
 3. podejmuje decyzje w sprawach kadrowych;
 4. tworzy komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej;
 5. wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje dla realizacji zadań statutowych oraz organizacji Ośrodka;
 6. wykonuje kompetencje przypisane kierownikowi ośrodka w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach;
 7. składa Radzie Gminy Piecki coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia problemy w zakresie pomocy społecznej.
 
4. W czasie nieobecności kierownika GOPS jego obowiązki przejmuje osoba przez niego wyznaczona oraz upoważniona.
 
§ 18. 1. Wójt Gminy Piecki udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu innych zadań wykonywanych przez Ośrodek należących do właściwości Gminy.
 
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.
 
§ 19. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
 
 1. kierownik Ośrodka,
 2. główny księgowy,
 3. stanowisko ds. księgowości i płac,
 4. zespół pracowników socjalnych (w tym koordynator klubu integracji społecznej),
 5. asystent rodziny ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 6. wychowawca placówek wsparcia dziennego/konsultant ds. rodzin,
 7. stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych / koordynator usług opiekuńczych,
 8. zespół opiekunek środowiskowych,
 9. stanowisko informatyka ds. sprawozdawczości / dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 10. stanowisko ds. opracowywania i realizacji programów osłonowych / Karty Dużej Rodziny,
 11. stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych,
 12. stanowisko ds. świadczeń wychowawczych,
 13. stanowisko ds. świadczeń funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 14. radca prawny (wg potrzeb),
 15. pracownik obsługi (osoba sprzątająca).
 
2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w Ośrodku mogą być tworzone inne stanowiska w miarę występujących potrzeb.
 
§ 20. Stanowiskami kierowniczymi w Ośrodku są kierownik i główny księgowy.
 
§ 21. 1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), a w sprawach nieunormowanych tą ustawą – Kodeks pracy.
 
2. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ustalanych przez kierownika Ośrodka.
 
§ 22. 1. Ośrodek prowadzi Klub Integracji Społecznej oraz Placówkę Wsparcia Dziennego.
 
2. Organizację i zadania Klubu Integracji Społecznej oraz Placówki Wsparcia Dziennego określa kierownik Ośrodka w regulaminach organizacyjnych KIS i PWD.
 
§ 23. Szczegółowe zasady dotyczące porządku wewnętrznego i organizacji wewnętrznej Ośrodka oraz prawa i obowiązki związane z procesem pracy pracowników Ośrodka określają regulaminy ustalane przez kierownika Ośrodka.
 
Rozdział V
 
Postanowienia końcowe
 
§ 24. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu mają zastosowane przepisy wymienione w § 2 Statutu.
 
§ 25. 1. Zmiany Statutu następują w trybie określonym dla jego nadania.
 
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Gminy Piecki o nadaniu Statutu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Nowacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Nowacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-09 10:04:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Celiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-09 10:24:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Celiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16 08:03:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »