ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Pieckach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2024-01-31

Ogłoszono dnia: 2024-01-31

Termin składania dokumentów: 2024-02-09 12:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie kierunkowe: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne,
 • preferowane doświadczenie w pracy z zakresu administracji samorządowej,
 • umiejętność przewidywania skutków podjętych działań, zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, m.in. drukarki/ kserokopiarki, niszczarki,
 • znajomość obsługi komputera w tym dobra znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel, itd.),
 • znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775)
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2022  poz. 530.)
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2023 poz. 390)
- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2020 poz. 1297)
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2022   poz. 1329)
-  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2023 poz. 556),
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2023 poz. 1993),
-  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
-  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych:
 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu przyznawanych świadczeń;
 •  opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 • przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 •  sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń oraz dokumentacji świadczeniobiorców;
 • sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu świadczeń;
 • współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń;
 • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń;
 • współpraca ze stanowiskiem realizującym świadczenia z funduszu alimentacyjnego (czasowe zastępstwo) oraz księgowością;
 • odpowiedzialność za zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w zakresie realizowanych zadań i archiwizowanie dokumentów;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • wymiar czasu pracy: 1/1 etat,
 • planowany termin zatrudnienia:
- luty 2024r. – umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • praca w siedzibie GOPS w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki.
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godzinach   715    -     1515,  przy monitorze ekranowym, wymagająca bezpośredniej obsługi petenta.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • życiorys - Curriculum Vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie oraz doświadczenie zawodowego wskazane w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego lub  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym                               na zatrudnienie na w/w stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na   przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pieckach w celach niezbędnych do realizacji procesu naboru, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku w Biuletynie Informacji Publicznej,
Wszystkie składane w/w dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę aplikującą.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-02-09 12:00:00
b. Sposób:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki w Punkcie Kancelaryjnym w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „NABÓR NA STANOWISKO ds. świadczeń rodzinnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 lutego 2024r., do godz. 12.00 (decyduje data  wpływu do GOPS w Pieckach).
 • Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

VII. Informacje dodatkowe:

W grudniu 2023r. (miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia   o naborze)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosił co najmniej 6%.
 
Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika GOPS w Pieckach. Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego.
Informacje o przebiegu naboru, a także o jego rozstrzygnięciu, zostaną  upowszechnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.gops.piecki.com.pl.
W przypadku zatrudnienia kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest  złożyć:
- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw, świadectw pracy, zaświadczeń,
-  zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego,
-  zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym wskazanym w ogłoszeniu o naborze z adnotacją możliwości pracy z komputerem.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.), zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty email: iodo.gops@piecki.com.pl bądź kierując korespondencję na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych.
 4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną  w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych.
 5. Pani/Pana dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność ich udostępniania wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak ujawniane innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO,
 8. Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
a)   imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. z 2022 poz. 1510 ze zm.),
b) obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6  ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U.2022 poz. 530),
c)  informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym  zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(Dz.U.2022 poz. 530), a konsekwencją niepodania danych osobowych    będzie brak spełnienia wymogów formalnych
 1. Podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U.2022 poz. 530) jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie 8)  i 9), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie.
 
 
PIECKI , dnia  31.01.2024r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony